Grilluj z tarkaimiarka.pl

Grilluj z tarkaimiarka.pl
Regulamin konkursu
§ 1 DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a) „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Grilluj z tarkaimiarka.pl ” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
b) „Organizator” – organizatorem Konkursu jest: Wezart Sp. z o.o. przy ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów. Organizator jest fundatorem nagród w Konkursie.
c) „Strona konkursowa” – Konkurs jest organizowany przez Organizatora za pośrednictwem Strony Internetowej, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
d) „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
e) „Nagroda Główna”
miejsce 1- Grill kociołek BBQ Sagaform
f) “Nagrody dodatkowe”
miejsce 2- Nóż do obierania, 80 mm Westmark
miejsce 3 - Szczypce do grillowania 23,5 cm Westmark
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 2018-04-26 i trwa do 2018-05-09 do godz. 23 : 59
2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
3. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem: Fanpagea na Facebooku https://www.facebook.com/tarkaimiarkapl
4. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
6. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
§ 3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
• Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na Stronie konkursowej lub Fanpage na Facebooku w zakładce Notatki, uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z poniższymi założeniami „Zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu” oraz „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.”
• Wykonać zadanie konkursowe
2. Spełnienie warunków określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
3. Zadanie konkursowe polega na: zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym na Fanpagea na Facebooku https://www.facebook.com/tarkaimiarkapl zdjęcia którego tematem jest grillowanie z tarkaimiarka. Na zdjęciu może znajdować się grill, potrawy z grilla, na zdjęciu powinna znaleźć się kartka z napisem: Grilluję z tarkaimiarka.pl lub dodany napis- edytowane zdjęcie.
4. Nagrodę Główną otrzyma Uczestnik który, według naszej komisji konkursowej doda najbardziej kreatywne, ciekawe zdjęcie.
Nagrody dodatkowe trafią do osób, które wybierze organizator jako autorów równie ciekawych zdjęć.
5. W terminie do 2 dni roboczych od zakończeniu Konkursu Organizator poinformuje Uczestników o wynikach Konkursu.
6. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.
7. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
8. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 7 nie będą przyjmowane.
9. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
§ 4 NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA
1. Po zakończeniu trwania Konkursu, spośród Uczestników zostanie wyłoniony Zwycięzca laureaci nagród dodatkowych.
2. Do zadań Organizatora stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Organizatora określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późń. zm.).
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, i laureatów nagród dodatkowych w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem danych Zwycięzcy Konkursu (imienia, nazwiska,) na Stronie konkursowej (fanpage Facebook) oraz przesłania przez Organizatora wiadomości prywatnej poprzez fanpage Facebook Zwycięzcy Konkursu i laureatom nagród dodatkowych.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, zadania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
§ 6 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD
1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody poprzez Stronę konkursową (fanpage na Facebooku – post z imionami I nazwiskami zwycięzców) oraz za pomocą prywatnej wiadomości wysłanej poprzez fanpage na Facebooku.
2. Nagrodzony Uczestnik Konkursu jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.:
Imię i nazwisko
Adres do wysyłki nagrody
Adres e-mail
Numer telefonu
3. Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na Stronie konkursowej (fanpage na Facebooku) wraz z podaniem jego imienia i nazwiska.
4. Organizator wyda nagrody rzeczowe Zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej do 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia ostatnich wyników.
5. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.
6. Przedstawiciel firmy kurierskiej przed dostarczeniem nagrody rzeczowej wykona 2 próby kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcą w celu ustalenia godziny i miejsca przekazania nagrody.
7. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą w ciągu 7 dni od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.
8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
9. Nagrody wysyłamy wyłacznie na teren Polski i taki adres powinni podać zwycięzcy.
§ 7 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Grilluj z tarkaimiarka.pl ” na następujący adres: ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów, lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: reklamacje@tarkaimiarka.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji lub za pomocą wiadomości mailowej, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem.
7. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 2018-04-26
2. Regulamin Konkursu jest dostępny na: Stronie (tj. strona internetowa organizatora) https://www.tarkaimiarka.pl/konkursy/141-grilluj-z-tarkaimiarkapl a także na Fanpage Facebook https://www.facebook.com/pg/tarkaimiarkapl/notes
3. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst regulaminu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
6. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszego regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.


Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z niej bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczanie ich w Twoim urządzeniu. Czytaj więcej