Konkurs Organizowany wraz z serwisem Makarony.co

Konkurs Makarony.co

Wraz z serwisem Makarony.co zapraszamy Was do udziału w konkursie.


Wybierzcie jeden ze składników spośród widocznych na zdjęciu (pomidorki, parmezan, czosnek, mąkę, jajka) dodajcie coś od siebie i przygotujcie danie z makaronem.


Przepis zamieśćcie w serwisie Makarony.co (zamieszczenie przepisu wymaga rejestracji, ale dzięki temu będziecie mogli brać udział w kolejnych naszych konkursach - obiecujemy, że będzie ich więcej).


W komentarzu pod postem konkursowym na  fanpage Makarony.co na Facebooku dodajcie słowo “Gotowe” i swoją nazwę użytkownika z serwisu Makarony.co

Zachęcamy do polubienia:

    sponsora https://www.facebook.com/tarkaimiarkapl
    fanpage Makarony.co https://www.facebook.com/Makarony.co

Nagrodami w konkursie są:

    miejsce 1 Młynek do soli lub pieprzu AdHoc A-MP77 o wartości 99 zł
    miejsce 2 Kubek Tea 600 ml, fioletowy Sagaform 5017491 o wartości 59,90 zł
    miejsce 3 Kubek z pokrywką i słomką Fresh 450 ml, transparentny Sagaform 5017476 o wartości 37,90 zł

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 11.05.2017.

Ogłoszenie wyników 12.05.2017.

Regulamin Konkursu

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs (dalej „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest firma MG Studio s.c. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów, NIP: 8133081510, REGON: 691772227

3. Konkurs jest realizowany na zlecenie Wezart sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów, KRS: 0000591467, NIP: 5170372737, REGON: 363209629

4. Konkurs jest prowadzony i dostępny na stronie w serwisie internetowym facebook.com, pod adresem https://www.facebook.com/Makarony.co/ (dalej „Fan Page”).

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

§ 2. Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się w dniu 27.04.2017r. i kończy się o godzinie 23:59 w dniu 11.05.2017r. (dalej „Okres Konkursu”).

§ 3. Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny wyboru zwycięzcy Konkursu, Organizator wspólnie z Wezart powołali 3 osobową komisję konkursową (dalej „Komisja”).

§ 4. Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają aktywne konto w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu społecznościowego facebook.com (dalej „Konto”)

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora, Wezart sp. z o.o. oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3. Polubienie Fan Page w serwisie społecznościowym facebook.com jest dobrowolne i nie stanowi warunku udziału w konkursie.

4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie Kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. W przypadku gdy, Organizator stwierdzi, iż Uczestnik bierze udział w Konkursie korzystając z więcej niż jednego Konta, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia takiego Uczestnika z Konkursu i do pozbawienia takiego Uczestnika prawa do nagrody.

5. Dane zawarte na Koncie muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością oraz z regulaminem serwisu społecznościowego facebook.com. W szczególności imię i nazwisko podane przez Uczestnika w serwisie społecznościowym facebook.com muszą być prawdziwe.

6. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.

7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

§ 5. Zasady i Przebieg konkursu

1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

2. Do udziału w Konkursie konieczne jest zalogowanie się Uczestnika na swoje Konto w serwisie społecznościowym facebook.com.

3. W dniu 27.04.2017r. na Fanpage'u Makarony.co zostanie opublikowany post konkursowy zawierający zadanie konkursowe.

4. Zadaniem Uczestników Konkursu jest:

  • dodanie przepisu na danie z makaronem w serwisie http://www.makarony.co wraz ze zdjęciem
  • dodanie pod postem konkursowym na FB słowa "Gotowe" i nazwy użytkownika pod którą zostało ddoanie danie w serwisie makarony.co

5. Uczestnik w Okresie Konkursu może przesłać dowolną liczbę Prac Konkursowych.
6. Uczestnicy mogą publikować Prace Konkursowe i wykonywać zadania konkursowe, w sposób opisany w ust. 4 powyżej do godziny 23:59 w dniu 11.05.2017r.

7. Prace Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uważanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie). Prace Konkursowe, które naruszają wyżej wymienione zasady nie będą brały udziału w Konkursie i będą na bieżąco usuwane z Fanpage’a.

§ 6. Nagrody

1. W Konkursie zostaną przyznane 3 (słownie: trzy) nagrody (zwana dalej „Nagroda”), po 1 (słownie: jednej) dla każdego z 3 (słownie: trzech) Zwycięzców (dalej „Zwycięzca”).

2. Nagrodą w konkursie są:

  •     miejsce 1 Młynek do soli lub pieprzu AdHoc A-MP77 o wartości 99 zł
  •     miejsce 2 Kubek Tea 600 ml, fioletowy Sagaform 5017491 o wartości 59,90 zł
  •    miejsce 3 Kubek z pokrywką i słomką Fresh 450 ml, transparentny Sagaform 5017476 o wartości 37,90 zł

§ 7. Zasady wyłaniania Zwycięzców

1. Rozstrzygnięcia Konkursu przy zachowaniu należytej staranności dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”).

2. Konkurs będzie rozstrzygnięty w dniu 12.05.2017 r., w siedzibie Organizatora.

3. Komisja Konkursowa spośród Uczestników, którzy opublikowali Prace Konkursowe w sposób opisany w § 5. Pkt. 4 dokona wyboru 3 (słownie: trzech) Prac Konkursowych, które zdaniem Komisji Konkursowej są najciekawsze. Przy wyborze Pracy Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę oryginalność, pomysłowość i kreatywność Pracy Konkursowej.

4. Autorom 3 (słownie: trzech) wybranym przez Komisję Konkursową Pracy Konkursowej zostanie przyznana Nagroda (dalej „Zwycięzca”), po 1 (słownie: jednej) dla każdej z wybranych 3 (słownie: trzech) osób.

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 12.05.2017 r

6. Zwycięzca zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody, za pośrednictwem e-maila podanego podczas rejestracji w serwisie makarony.co lub poprzez wiadomość prywatną poprzez serwis Facebook. Zobowiązany będzie do podania danych do wyysłki nagrody, o czym stanowi pkt 7.

7. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia poinformowania o przyznaniu Nagrody, zgodnie z ust. 6 powyżej, przesłać Organizatorowi, za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Fanpage’u (lub e-mailowo) swoje dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który Organizator wyśle Nagrodę,
c) numer telefonu kontaktowego,

8. W przypadku gdy Zwycięzca nie prześle danych zgodnie z ust. 7 powyżej, traci prawo do Nagrody, która pozostaje do dyspozycji Organizatora.

9. Organizator wyśle Nagrodę w ciągu 30 dni od momentu otrzymania danych do wysyłki.

10. Zwycięzca nie może zrzec się prawa do Nagrody na rzecz osoby trzeciej.

11. Przyznana w Konkursie Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

12. Zwycięzca Konkursu, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do Nagrody, poprzez złożenie na adres Organizatora pisemnego oświadczenie w tym zakresie.

§ 8. Licencja

1. Zwycięzca Konkursu z chwilą odbioru Nagrody, udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej, która ma charakter licencji niewyłącznej, z prawem do udzielenia sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzenie do pamięci komputera,
b) wprowadzenie do obrotu,
c) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet w serwisie makarony.co,
d) rozpowszechniania w sieci Facebook w celach informacyjnych i markertingowych,

2. Poza Nagrodą Zwycięzcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej.

3. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do nie wykonywania wobec Organizatora autorskich praw osobistych i zezwala na rozpowszechniania Pracy Konkursowej bez podania swojego imienia i nazwiska.

4. Uczestnik Konkursu przesyłając Pracę Konkursową oświadcza, że jest autorem Pracy Konkursowej oraz że Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do Pracy Konkursowej.

§ 9. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest MG Studio s.c. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów, NIP: 8133081510, REGON: 691772227

2. Przetwarzanie Danych osobowych na potrzeby Konkursu zostało powierzone Organizatorowi, zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).

3. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Po zakończeniu Konkursu zostaną one niezwłocznie usunięte.

4. Dane podane przez Zwycięzcę będą wykorzystywane jedynie dla celów związanych z wysyłką Nagrody oraz będą przekazane podmiotom odpowiedzialnym za realizację wysyłki Nagrody.

5. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Zgłoszenie przez Uczestnika żądania usunięcia danych będzie równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym także z utratą prawa do nagrody, o ile zostanie przyznana.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@makarony.co przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego została wysłana reklamacja.

4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych uprawnień przysługujących Uczestnikom na mocy przepisów prawa.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail marketing@makarony.co


Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z niej bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczanie ich w Twoim urządzeniu. Czytaj więcej